صورت های مالی صندوق

تاریخ تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1396/10/25 1396/10/25 گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 1396/09/30 صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا (حسابرسی نشده) دانلود
1396/10/25 1396/10/25 اطلاعات و صورت‌هاي مالي مياندوره‌اي دوره 9 ماهه منتهي به ‎1396/09/30 (حسابرسي نشده) دانلود
1396/10/09 1396/10/09 گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 1396/06/31 صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا (حسابرسی شده) دانلود
1396/10/09 1396/10/09 اطلاعات و صورت‌هاي مالي مياندوره‌اي دوره 6 ماهه منتهي به ‎1396/06/31 (حسابرسي شده) دانلود
1396/10/09 1396/10/09 اطلاعات و صورت‌هاي مالي مياندوره‌اي دوره 6 ماهه منتهي به ‎1396/06/31 (حسابرسي شده) دانلود
1396/08/16 1396/08/16 گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 1396/06/31 صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا (حسابرسی نشده) دانلود
1396/08/16 1396/08/16 اطلاعات و صورت‌هاي مالي مياندوره‌اي دوره 6 ماهه منتهي به ‎1396/06/31 (حسابرسي نشده) دانلود
1396/05/23 1396/05/23 گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 1396/03/31 صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا (حسابرسی نشده) دانلود
1396/05/23 1396/05/23 صورت مالی 3 ماهه منتهی به 1396/03/31 صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا (حسابرسی نشده) دانلود
1396/05/17 1396/05/17 گزارش عملکرد 6 ماه و 23 روزِ منتهی به 30 اسفند95 صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا(حسابرسی نشده) دانلود
1396/05/17 1396/05/17 صورتهای مالی 6 ماه و 23 روزِ منتهی به 30 اسفند95 صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا (حسابرسی نشده) دانلود
1396/04/31 1396/04/31 گزارش عملکرد 6 ماه و 23 روزِ منتهی به 30 اسفند95 صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا دانلود
1396/04/31 1396/04/31 صورتهای مالی 6 ماه و 23 روزِ منتهی به 30 اسفند95 صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا (حسابرسی شده) دانلود
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق