ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/12/01 18,775 77.23 % 0 0 % 4,645 19.11 % 891 3.67 % 9,071 37.31 %
2 1396/11/30 18,775 77.23 % 0 0 % 4,645 19.11 % 889 3.66 % 9,071 37.31 %
3 1396/11/29 18,741 77.22 % 0 0 % 4,569 18.83 % 960 3.96 % 9,061 37.33 %
4 1396/11/28 18,967 77.43 % 0 0 % 4,569 18.65 % 958 3.91 % 9,147 37.34 %
5 1396/11/27 18,864 77.34 % 0 0 % 4,569 18.73 % 957 3.92 % 9,085 37.25 %
6 1396/11/26 18,864 77.35 % 0 0 % 4,569 18.74 % 955 3.92 % 9,085 37.25 %
7 1396/11/25 18,864 77.35 % 0 0 % 4,569 18.74 % 953 3.91 % 9,085 37.26 %
8 1396/11/24 18,815 77.31 % 0 0 % 4,569 18.78 % 951 3.91 % 9,082 37.32 %
9 1396/11/23 18,799 77.3 % 0 0 % 4,569 18.79 % 949 3.9 % 9,035 37.16 %
10 1396/11/22 18,630 77.15 % 0 0 % 4,569 18.92 % 947 3.92 % 8,910 36.9 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق