ترکیب دارایی‌های روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/11/27 32,270 97.22 % 0 0 % 0 0 % 64 0.19 % 858 3.84 % 15,536 46.81 %
2 1397/11/26 32,380 96.82 % 340 1.02 % 0 0 % 64 0.19 % 660 3.22 % 15,662 46.83 %
3 1397/11/25 32,380 96.81 % 340 1.02 % 0 0 % 64 0.19 % 661 3.22 % 15,662 46.83 %
4 1397/11/24 32,380 96.81 % 340 1.02 % 0 0 % 64 0.19 % 662 3.22 % 15,662 46.83 %
5 1397/11/23 31,596 94.46 % 340 1.02 % 0 0 % 64 0.19 % 1,448 5.58 % 15,661 46.82 %
6 1397/11/22 31,694 94.6 % 340 1.02 % 0 0 % 64 0.19 % 1,406 5.44 % 15,705 46.87 %
7 1397/11/21 31,694 94.59 % 340 1.02 % 0 0 % 64 0.19 % 1,407 5.44 % 15,705 46.87 %
8 1397/11/20 31,545 94.57 % 339 1.02 % 0 0 % 64 0.19 % 1,407 5.47 % 15,652 46.93 %
9 1397/11/19 31,545 94.57 % 339 1.02 % 0 0 % 64 0.19 % 1,408 5.47 % 15,652 46.93 %
10 1397/11/18 31,545 94.56 % 339 1.02 % 0 0 % 64 0.19 % 1,409 5.47 % 15,652 46.92 %