ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/08/29 29,181 84.19 % 2,846 8.21 % 0 0 % 1,226 3.54 % 1,407 5.07 % 0 0 %
2 1397/08/28 29,227 84.75 % 2,837 8.23 % 0 0 % 1,226 3.56 % 1,195 4.48 % 0 0 %
3 1397/08/27 28,942 84.61 % 3,438 10.05 % 0 0 % 1,226 3.58 % 601 2.78 % 0 0 %
4 1397/08/26 29,934 84.23 % 3,461 9.74 % 0 0 % 1,696 4.77 % 447 2.24 % 0 0 %
5 1397/08/25 32,422 85.22 % 3,481 9.15 % 0 0 % 1,696 4.46 % 446 2.1 % 0 0 %
6 1397/08/24 32,422 85.22 % 3,481 9.15 % 0 0 % 1,696 4.46 % 446 2.1 % 0 0 %
7 1397/08/23 32,422 85.22 % 3,481 9.15 % 0 0 % 1,696 4.46 % 446 2.09 % 0 0 %
8 1397/08/22 29,843 82.4 % 3,487 9.63 % 0 0 % 1,746 4.82 % 1,138 4.11 % 0 0 %
9 1397/08/21 29,749 68.33 % 3,487 8.01 % 0 0 % 9,852 22.63 % 446 1.83 % 0 0 %
10 1397/08/20 29,220 67.96 % 3,478 8.09 % 0 0 % 9,852 22.92 % 444 1.85 % 0 0 %