ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/02/30 16,992 66.44 % 0 0 % 8,309 32.49 % 271 1.06 % 8,498 33.23 %
2 1397/02/29 15,437 64.28 % 0 0 % 8,206 34.17 % 372 1.55 % 8,499 35.39 %
3 1397/02/28 14,880 60.97 % 0 0 % 9,157 37.52 % 369 1.51 % 8,429 34.54 %
4 1397/02/27 14,880 60.97 % 0 0 % 9,157 37.52 % 366 1.5 % 8,429 34.54 %
5 1397/02/26 14,880 60.98 % 0 0 % 9,157 37.53 % 363 1.49 % 8,429 34.55 %
6 1397/02/25 15,023 61.22 % 0 0 % 9,157 37.31 % 360 1.47 % 8,452 34.44 %
7 1397/02/24 12,255 51 % 0 0 % 9,157 38.11 % 2,617 10.89 % 8,483 35.3 %
8 1397/02/23 11,989 50.46 % 0 0 % 9,157 38.54 % 2,615 11.01 % 8,309 34.97 %
9 1397/02/22 11,951 50.38 % 0 0 % 9,157 38.6 % 2,615 11.02 % 8,304 35.01 %
10 1397/02/21 11,796 50.08 % 0 0 % 9,157 38.87 % 2,603 11.05 % 8,152 34.61 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق