ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/05/29 12,670 44.86 % 0 0 % 5,459 19.33 % 10,741 38.03 % 0 0 %
2 1397/05/28 25,093 80.13 % 0 0 % 5,459 17.43 % 1,392 4.45 % 0 0 %
3 1397/05/27 20,208 74.9 % 0 0 % 4,886 18.11 % 2,514 9.32 % 0 0 %
4 1397/05/26 20,041 74.75 % 0 0 % 3,536 13.19 % 3,862 14.4 % 0 0 %
5 1397/05/25 20,041 74.75 % 0 0 % 3,536 13.19 % 3,861 14.4 % 0 0 %
6 1397/05/24 20,041 74.76 % 0 0 % 3,536 13.19 % 3,860 14.4 % 0 0 %
7 1397/05/23 20,997 77.23 % 0 0 % 3,303 12.15 % 3,746 13.78 % 0 0 %
8 1397/05/22 21,973 81.95 % 0 0 % 3,303 12.32 % 2,396 8.94 % 0 0 %
9 1397/05/21 22,158 82.08 % 0 0 % 3,303 12.24 % 2,395 8.87 % 0 0 %
10 1397/05/20 21,964 81.95 % 0 0 % 3,303 12.33 % 2,395 8.94 % 0 0 %