ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 12,782 53.14 17,684 72.79 18,368 75.27 18,775 77.22
اوراق 0 0 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 10,170 42.28 5,019 20.66 5,017 20.55 4,645 19.1
سایر دارایی ها 1,070 4.45 1,607 6.61 1,017 4.16 891 3.66
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 8,101 33.68 9,217 37.94 9,007 36.9 9,071 37.31
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق