ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 14,102 58.34 18,675 74.67 20,543 80.06 12,670 44.86
اوراق 0 0 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 8,822 36.49 4,776 19.09 2,963 11.55 5,459 19.32
سایر دارایی ها 1,250 5.17 1,722 6.88 2,711 10.56 10,741 38.03
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 8,003 33.11 6,991 27.95 2,995 11.67 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد