ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 15,450 60.44 24,431 70.34 26,012 70.63 29,181 84.18
اوراق 48 0.18 367 1.05 1,080 2.93 2,846 8.21
وجه نقد 8,589 33.6 7,127 20.52 7,238 19.65 1,226 3.53
سایر دارایی ها 1,518 5.94 3,127 9 2,841 7.71 1,758 5.07
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 6,944 27.16 0 0 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد