ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 17,192 64.82 30,886 90.54 32,980 95.21 32,270 97.22
اوراق 163 0.61 1,143 3.35 142 0.41 0 0
وجه نقد 7,701 29.04 705 2.06 46 0.13 64 0.19
سایر دارایی ها 1,561 5.88 1,878 5.5 1,894 5.47 1,274 3.84
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 17,913 67.54 85,194 249.74 16,287 47.02 15,536 46.8
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد