ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 13,282 55.29 15,722 65.82 13,569 57.04 16,992 66.44
اوراق 0 0 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 9,547 39.74 6,551 27.42 8,891 37.37 8,309 32.49
سایر دارایی ها 1,167 4.86 1,612 6.74 1,327 5.58 271 1.06
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 8,183 34.06 8,581 35.92 8,257 34.71 8,498 33.22
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق