اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/11/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 20,650
تعداد واحدهای باقی مانده: 179,350
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 31,888,702,793
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,560,538
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,544,247
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,544,247
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری توسعه سرمایه دنیا
متولی صندوق : شرکت سبدگردان آسمان
حسابرس : موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
مدیر سرمایه‌گذاری : فرهاد ایزدی
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : کارگزاری توسعه سرمایه دنیا
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1395/10/06
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/11/27 1,560,538 1,544,247 0 0 20,738 0 88 20,650 31,888,702,793
  2 1397/11/26 1,566,304 1,549,933 0 0 20,738 0 88 20,650 32,006,123,089
  3 1397/11/25 1,566,539 1,550,168 0 0 20,738 0 88 20,650 32,010,973,193
  4 1397/11/24 1,566,774 1,550,403 0 0 20,738 0 88 20,650 32,015,823,323
  5 1397/11/23 1,573,440 1,557,469 0 0 20,738 0 88 20,650 32,161,742,670
  6 1397/11/22 1,576,374 1,560,366 0 0 20,738 0 88 20,650 32,221,558,756
  7 1397/11/21 1,576,605 1,560,597 0 0 20,738 0 88 20,650 32,226,334,461
  8 1397/11/20 1,569,492 1,553,559 0 0 20,738 0 88 20,650 32,081,001,597
  9 1397/11/19 1,569,722 1,553,790 0 0 20,738 0 88 20,650 32,085,760,455
  10 1397/11/18 1,569,953 1,554,020 0 0 20,738 0 88 20,650 32,090,519,339
  11 1397/11/17 1,570,183 1,554,251 0 0 20,738 0 88 20,650 32,095,278,253
  12 1397/11/16 1,572,777 1,556,820 0 0 20,738 0 88 20,650 32,148,327,850
  13 1397/11/15 1,579,668 1,563,643 0 0 20,738 0 88 20,650 32,289,218,359
  14 1397/11/14 1,575,887 1,559,903 0 0 20,738 0 88 20,650 32,211,988,360
  15 1397/11/13 1,608,145 1,591,854 0 0 20,738 0 88 20,650 32,871,784,540
  16 1397/11/12 1,615,653 1,599,287 0 0 20,738 0 88 20,650 33,025,274,058
  17 1397/11/11 1,615,889 1,599,522 0 0 20,738 0 88 20,650 33,030,133,023
  18 1397/11/10 1,616,124 1,599,757 0 0 20,738 0 88 20,650 33,034,992,015
  19 1397/11/09 1,617,430 1,602,387 0 0 20,738 0 88 20,650 33,089,281,425
  20 1397/11/08 1,611,575 1,597,012 0 0 20,738 0 88 20,650 32,978,307,141