اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/01/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 20,650
تعداد واحدهای باقی مانده: 179,350
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 40,725,587,226
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,003,535
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,972,183
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,972,183
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری توسعه سرمایه دنیا
متولی صندوق : شرکت سبدگردان آسمان
حسابرس : موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
مدیر سرمایه‌گذاری : فرهاد ایزدی
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : کارگزاری توسعه سرمایه دنیا
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1395/10/06
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/01/27 2,003,535 1,972,183 0 0 20,738 0 88 20,650 40,725,587,226
  2 1398/01/26 1,997,973 1,966,834 0 0 20,738 0 88 20,650 40,615,116,475
  3 1398/01/25 1,901,514 1,874,076 0 0 20,738 0 88 20,650 38,699,672,637
  4 1398/01/24 1,892,493 1,863,493 0 0 20,738 0 88 20,650 38,481,126,621
  5 1398/01/23 1,893,244 1,864,244 0 0 20,738 0 88 20,650 38,496,643,041
  6 1398/01/22 1,893,523 1,864,523 0 0 20,738 0 88 20,650 38,502,409,709
  7 1398/01/21 1,893,802 1,864,803 0 0 20,738 0 88 20,650 38,508,176,409
  8 1398/01/20 1,862,760 1,837,392 0 0 20,738 0 88 20,650 37,942,142,136
  9 1398/01/19 1,829,456 1,803,327 0 0 20,738 0 88 20,650 37,238,701,019
  10 1398/01/18 1,805,911 1,780,112 0 0 20,738 0 88 20,650 36,759,321,022
  11 1398/01/17 1,778,349 1,754,962 0 0 20,738 0 88 20,650 36,239,961,114
  12 1398/01/16 1,769,305 1,748,322 0 0 20,738 0 88 20,650 36,102,848,637
  13 1398/01/15 1,769,524 1,748,540 0 0 20,738 0 88 20,650 36,107,360,509
  14 1398/01/14 1,769,742 1,748,759 0 0 20,738 0 88 20,650 36,111,872,407
  15 1398/01/13 1,769,961 1,748,977 0 0 20,738 0 88 20,650 36,116,384,334
  16 1398/01/12 1,770,179 1,749,196 0 0 20,738 0 88 20,650 36,120,896,290
  17 1398/01/11 1,770,398 1,749,414 0 0 20,738 0 88 20,650 36,125,408,275
  18 1398/01/10 1,784,887 1,761,314 0 0 20,738 0 88 20,650 36,371,126,840
  19 1398/01/09 1,749,036 1,725,968 0 0 20,738 0 88 20,650 35,641,248,710
  20 1398/01/08 1,749,270 1,726,203 0 0 20,738 0 88 20,650 35,646,086,067