اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/03/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 20,650
تعداد واحدهای باقی مانده: 179,350
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 48,734,831,098
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,389,997
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,360,040
قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,360,040
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری توسعه سرمایه دنیا
متولی صندوق : شرکت سبدگردان آسمان
حسابرس : موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
مدیر سرمایه‌گذاری : فرهاد ایزدی
ضامن نقد شوندگی اول : کارگزاری توسعه سرمایه دنیا
تاریخ آغاز فعالیت: 1395/10/06
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/03/27 2,389,997 2,360,040 0 0 20,738 0 88 20,650 48,734,831,098
  2 1398/03/26 2,357,482 2,325,345 0 0 20,738 0 88 20,650 48,018,371,570
  3 1398/03/25 2,323,282 2,290,617 0 0 20,738 0 88 20,650 47,301,245,620
  4 1398/03/24 2,307,978 2,275,289 0 0 20,738 0 88 20,650 46,984,713,892
  5 1398/03/23 2,308,281 2,275,592 0 0 20,738 0 88 20,650 46,990,981,933
  6 1398/03/22 2,308,585 2,275,896 0 0 20,738 0 88 20,650 46,997,250,033
  7 1398/03/21 2,278,419 2,246,927 0 0 20,738 0 88 20,650 46,399,038,271
  8 1398/03/20 2,264,659 2,235,269 0 0 20,738 0 88 20,650 46,158,309,914
  9 1398/03/19 2,257,196 2,227,949 0 0 20,738 0 88 20,650 46,007,148,393
  10 1398/03/18 2,212,069 2,183,464 0 0 20,738 0 88 20,650 45,088,538,213
  11 1398/03/17 2,195,995 2,168,051 0 0 20,738 0 88 20,650 44,770,258,556
  12 1398/03/16 2,196,263 2,168,319 0 0 20,738 0 88 20,650 44,775,779,440
  13 1398/03/15 2,196,530 2,168,586 0 0 20,738 0 88 20,650 44,781,300,385
  14 1398/03/14 2,196,798 2,168,853 0 0 20,738 0 88 20,650 44,786,821,391
  15 1398/03/13 2,197,065 2,169,121 0 0 20,738 0 88 20,650 44,792,342,455
  16 1398/03/12 2,173,512 2,142,910 0 0 20,738 0 88 20,650 44,251,098,844
  17 1398/03/11 2,142,034 2,111,815 0 0 20,738 0 88 20,650 43,608,986,193
  18 1398/03/10 2,204,350 2,173,236 0 0 20,738 0 88 20,650 44,877,322,629
  19 1398/03/09 2,204,642 2,173,527 0 0 20,738 0 88 20,650 44,883,337,900
  20 1398/03/08 2,204,933 2,173,819 0 0 20,738 0 88 20,650 44,889,352,960