اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/09/20
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 20,650
تعداد واحدهای باقی مانده: 179,350
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 32,111,277,208
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,569,193
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,555,026
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,555,026
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری توسعه سرمایه دنیا
متولی صندوق : شرکت سبدگردان آسمان
حسابرس : موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
مدیر سرمایه‌گذاری : فرهاد ایزدی
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : کارگزاری توسعه سرمایه دنیا
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1395/10/06
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/09/20 1,569,193 1,555,026 0 0 20,738 0 88 20,650 32,111,277,208
  2 1397/09/19 1,568,234 1,554,078 0 0 20,738 0 88 20,650 32,091,719,833
  3 1397/09/18 1,581,127 1,567,040 0 0 20,738 0 88 20,650 32,359,380,954
  4 1397/09/17 1,558,970 1,544,905 0 0 20,738 0 88 20,650 31,902,288,416
  5 1397/09/16 1,584,264 1,570,145 0 0 20,738 0 88 20,650 32,423,490,563
  6 1397/09/15 1,584,434 1,570,315 0 0 20,738 0 88 20,650 32,426,999,388
  7 1397/09/14 1,584,604 1,570,485 0 0 20,738 0 88 20,650 32,430,509,032
  8 1397/09/13 1,542,398 1,528,505 0 0 20,738 0 88 20,650 31,563,622,940
  9 1397/09/12 1,565,001 1,550,876 0 0 20,738 0 88 20,650 32,025,592,531
  10 1397/09/11 1,553,287 1,539,490 0 0 20,738 0 88 20,650 31,790,473,795
  11 1397/09/10 1,501,151 1,487,574 0 0 20,738 0 88 20,650 30,718,410,440
  12 1397/09/09 1,555,941 1,541,757 0 0 20,738 0 88 20,650 31,837,285,746
  13 1397/09/08 1,556,113 1,541,929 0 0 20,738 0 88 20,650 31,840,840,594
  14 1397/09/07 1,556,286 1,542,102 0 0 20,738 0 88 20,650 31,844,396,244
  15 1397/09/06 1,597,919 1,583,543 0 0 20,738 0 88 20,650 32,700,163,662
  16 1397/09/05 1,593,267 1,579,092 0 0 20,738 0 88 20,650 32,608,254,741
  17 1397/09/04 1,655,351 1,640,538 0 0 20,738 0 88 20,650 33,877,109,126
  18 1397/09/03 1,655,526 1,640,714 0 0 20,738 0 88 20,650 33,880,736,650
  19 1397/09/02 1,689,994 1,674,816 0 0 20,738 0 88 20,650 34,584,954,629
  20 1397/09/01 1,690,176 1,674,999 0 0 20,738 0 88 20,650 34,588,724,839