اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/05/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 20,650
تعداد واحدهای باقی مانده: 179,350
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 27,536,306,846
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,342,385
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,333,477
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,333,477
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری توسعه سرمایه دنیا
متولی صندوق : شرکت سبدگردان آسمان
حسابرس : موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
مدیر سرمایه گذاری : فرهاد ایزدی
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : کارگزاری توسعه سرمایه دنیا
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1395/10/06
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/05/29 1,342,385 1,333,477 0 0 20,738 0 88 20,650 27,536,306,846
  2 1397/05/28 1,315,785 1,298,143 0 0 20,738 0 88 20,650 26,806,649,884
  3 1397/05/27 1,286,859 1,272,648 0 0 20,738 0 88 20,650 26,280,174,455
  4 1397/05/26 1,278,682 1,264,587 0 0 20,738 0 88 20,650 26,113,723,613
  5 1397/05/25 1,278,772 1,264,676 0 0 20,738 0 88 20,650 26,115,566,802
  6 1397/05/24 1,278,861 1,264,766 0 0 20,738 0 88 20,650 26,117,411,172
  7 1397/05/23 1,297,922 1,283,155 0 0 20,738 0 88 20,650 26,497,143,957
  8 1397/05/22 1,280,607 1,265,153 0 0 20,738 0 88 20,650 26,125,404,781
  9 1397/05/21 1,289,779 1,274,195 0 0 20,738 0 88 20,650 26,312,134,621
  10 1397/05/20 1,280,389 1,264,941 0 0 20,738 0 88 20,650 26,121,037,231
  11 1397/05/19 1,299,599 1,283,878 0 0 20,738 0 88 20,650 26,512,079,248
  12 1397/05/18 1,299,705 1,283,983 0 0 20,738 0 88 20,650 26,514,251,445
  13 1397/05/17 1,299,810 1,284,088 0 0 20,738 0 88 20,650 26,516,424,779
  14 1397/05/16 1,309,287 1,293,439 0 0 20,738 0 88 20,650 26,709,512,105
  15 1397/05/15 1,307,858 1,292,032 0 0 20,738 0 88 20,650 26,680,457,399
  16 1397/05/14 1,262,091 1,246,922 0 0 20,738 0 88 20,650 25,748,937,246
  17 1397/05/13 1,221,354 1,206,767 0 0 20,738 0 88 20,650 24,919,748,852
  18 1397/05/12 1,217,553 1,203,023 0 0 20,738 0 88 20,650 24,842,421,050
  19 1397/05/11 1,217,648 1,203,118 0 0 20,738 0 88 20,650 24,844,380,807
  20 1397/05/10 1,217,743 1,203,213 0 0 20,738 0 88 20,650 24,846,341,682