اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/07/25
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 20,650
تعداد واحدهای باقی مانده: 179,350
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 23,483,530,670
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,148,483
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,137,217
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,137,217
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق: کارگزاری توسعه سرمایه دنیا
متولی صندوق: شرکت سبدگردان آسمان
حسابرس: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
مدیر سرمایه گذاری: فرهاد ایزدی
مدیر ثبت: نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول: کارگزاری توسعه سرمایه دنیا
تاریخ آغاز فعالیت: 1395/10/06
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/07/25 1,148,483 1,137,217 0 0 20,738 0 88 20,650 23,483,530,670
  2 1396/07/24 1,149,494 1,139,103 0 0 20,738 0 88 20,650 23,522,479,097
  3 1396/07/23 1,146,611 1,136,312 0 0 20,738 0 88 20,650 23,464,849,430
  4 1396/07/22 1,140,600 1,130,389 0 0 20,738 0 88 20,650 23,342,529,585
  5 1396/07/21 1,136,091 1,125,946 0 0 20,738 0 88 20,650 23,250,777,433
  6 1396/07/20 1,136,005 1,125,860 0 0 20,738 0 88 20,650 23,249,003,838
  7 1396/07/19 1,135,919 1,125,774 0 0 20,738 0 88 20,650 23,247,234,447
  8 1396/07/18 1,136,331 1,126,179 0 0 20,738 0 88 20,650 23,255,590,806
  9 1396/07/17 1,135,578 1,125,436 0 0 20,738 0 88 20,650 23,240,252,524
  10 1396/07/16 1,130,739 1,120,667 0 0 20,738 0 88 20,650 23,141,777,132
  11 1396/07/15 1,141,512 1,131,280 0 0 20,738 0 88 20,650 23,360,922,349
  12 1396/07/14 1,149,481 1,139,128 0 0 20,738 0 88 20,650 23,522,999,682
  13 1396/07/13 1,149,398 1,139,045 0 0 20,738 0 88 20,650 23,521,289,320
  14 1396/07/12 1,149,315 1,138,963 0 0 20,738 0 88 20,650 23,519,583,114
  15 1396/07/11 1,150,820 1,140,444 0 0 20,738 0 88 20,650 23,550,176,457
  16 1396/07/10 1,152,058 1,141,663 0 0 20,738 0 88 20,650 23,575,333,364
  17 1396/07/09 1,159,376 1,148,870 0 0 20,738 0 88 20,650 23,724,169,558
  18 1396/07/08 1,159,264 1,148,759 0 0 20,738 0 88 20,650 23,721,867,728
  19 1396/07/07 1,159,126 1,148,620 0 0 20,738 0 88 20,650 23,719,012,829
  20 1396/07/06 1,159,015 1,148,509 0 0 20,738 0 88 20,650 23,716,709,134
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق