اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/07/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 20,650
تعداد واحدهای باقی مانده: 179,350
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 34,818,191,559
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,703,830
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,686,111
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,686,111
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری توسعه سرمایه دنیا
متولی صندوق : شرکت سبدگردان آسمان
حسابرس : موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
مدیر سرمایه‌گذاری : فرهاد ایزدی
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : کارگزاری توسعه سرمایه دنیا
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1395/10/06
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/07/27 1,703,830 1,686,111 0 0 20,738 0 88 20,650 34,818,191,559
  2 1397/07/26 1,704,017 1,686,298 0 0 20,738 0 88 20,650 34,822,051,140
  3 1397/07/25 1,704,204 1,686,485 0 0 20,738 0 88 20,650 34,825,911,743
  4 1397/07/24 1,702,728 1,686,676 0 0 20,738 0 88 20,650 34,829,864,730
  5 1397/07/23 1,655,163 1,639,588 0 0 20,738 0 88 20,650 33,857,497,367
  6 1397/07/22 1,611,737 1,600,418 0 0 20,738 0 88 20,650 33,048,621,713
  7 1397/07/21 1,629,062 1,617,570 0 0 20,738 0 88 20,650 33,402,814,971
  8 1397/07/20 1,658,526 1,646,675 0 0 20,738 0 88 20,650 34,003,843,674
  9 1397/07/19 1,658,668 1,646,817 0 0 20,738 0 88 20,650 34,006,776,323
  10 1397/07/18 1,658,810 1,646,959 0 0 20,738 0 88 20,650 34,009,709,794
  11 1397/07/17 1,683,624 1,672,225 0 0 20,738 0 88 20,650 34,531,456,192
  12 1397/07/16 1,637,262 1,621,184 0 0 20,738 0 88 20,650 33,477,451,738
  13 1397/07/15 1,639,546 1,623,458 0 0 20,738 0 88 20,650 33,524,415,513
  14 1397/07/14 1,687,770 1,671,163 0 0 20,738 0 88 20,650 34,509,524,079
  15 1397/07/13 1,703,809 1,687,038 0 0 20,738 0 88 20,650 34,837,334,303
  16 1397/07/12 1,703,971 1,687,201 0 0 20,738 0 88 20,650 34,840,693,114
  17 1397/07/11 1,704,134 1,687,363 0 0 20,738 0 88 20,650 34,844,053,092
  18 1397/07/10 1,718,291 1,703,727 0 0 20,738 0 88 20,650 35,181,969,670
  19 1397/07/09 1,786,562 1,771,327 0 0 20,738 0 88 20,650 36,577,904,984
  20 1397/07/08 1,776,056 1,759,660 0 0 20,738 0 88 20,650 36,336,986,482